Yamina, Halima, Abouamer, Hadonchi - Mama’s van Banneux ; Carles- Mengo; Sonia - Iliria kwamen tijdens hun  World Café van 17 maart tot de onderstaande conclusies. Inge Van Ranst van Internationaal Comité - Limburg  maakte het verslag.

Wat moet elke jongere op school leren om deel te nemen aan de maatschappij van morgen?

•    het democratisch systeem van de Belgische samenleving
•    rechten en plichten als burger
•    studiekeuzes
•    competenties en vaardigheden ontdekken om een als volwassene deel te nemen aan de samenleving: werknemer, ouder, echtgenoot, veiligheid in verkeer, gezondheid in al zijn facetten, financieel beheren van je middelen
•    leerkrachten moeten jongeren vooral veel kennis overdragen
•    leer kinderen en jongeren de hardheid van de wereld kennen: je krijgt geen geschenken, je moet voor alles je inzetten en zelf initiatief nemen
•    leren assertief te zijn, leerkrachten kunnen hier een voorbeeldfunctie zijn

Wat moet elke jongere op school leren om zich persoonlijk te ontwikkelen?

•    leren kijken naar zichzelf, zichzelf leren kennen ontdekken
•    basis van de persoonlijkheid van kinderen/jongeren zijn ouders:
•    ouders geven een basis mee aan op basis van hun eigen ervaringen en cultuur
•    leren omgaan met anderen en elkaar in de verschillende levensfases: kinderen, jongeren: elkaar begrijpen en aanvaarden, leerkrachten geven het goede voorbeeld door kinderen en jongeren te begrijpen en te aanvaarden
•    kinderen leren elkaar respecteren: leerkrachten geven hierin het goede voorbeeld door alle kinderen gelijke kansen te geven: tabula rasa!
•    kinderen/jongeren stellen vaak de ‘waarom’ vraag, de school zet dit proces verder en laat geleidelijk de rest van de wereld zien met respect voor ieders waarden en cultuur
•    zorgen dragen voor elkaar is belangrijk: een waarde die veel kinderen en jongeren van thuis uit meekrijgen, op school moet dit verder gezet worden
•    fysieke en verbale agressie is uit den boze: dit mag op scholen niet toegelaten worden en er moet op een pedagogische manier op gereageerd worden
•    ouders betrekken in het schoolgebeuren om voor de kinderen en jongeren maximum groeikansen te ontwikkelen
•    voor positieve identiteitsvorming naschoolse lessen in de moedertaal toelaten, de school moet dit niet zelf organiseren, wel faciliteren
•    voor een persoonslijkontwikkeling is de relatie kind/jongere en leerkracht belangrijk: leerkrachten moeten dus:
◦    kinderen graag zien en met hen kunnen omgaan
◦    veel geduld hebben
◦    verschillende methodieken kennen om hun kennis over te dragen
◦    vakkennis hebben
•    om ontwikkeling  maximum te garanderen moeten er regelmatigere doorlichtingen van scholen en vooral leerkrachten komen, de criteria van de doorlichtingen moeten getoetst worden aan de huidige normen en bijgesteld zoals respect voor diversiteit, positief omgaan met racisme en pesten en vooral vakkennis
•    kinderen en jongeren leren dat pesten en discriminatie niet kan en daarvoor is het belangrijk dat directies en leerkrachten onmiddellijk ingrijpen bij pesten en discriminatie
•    gelijke kansen houdt in dat de communicatie van school naar ouders duidelijk moet zijn en de afspraken die gelden op school ook naar de ouders worden gecommuniceerd
•    scholen moeten ouders zien als gelijke partners en een professionele vertrouwensrelatie met de ouders ontwikkelen
•    ouders herkennen als de eerste opvoeder van de kinderen en jongeren
•    onderwijs dient om kennis over te dragen

Wat moet elke jongere op school leren om later aan het werk te komen?

•    algemene basis voor voor iedereen:
◦    vooral talen
◦    wetenschappen
◦    levensbeschouwing
•    op basis van motivatie en  wilskracht kansen geven op differentiëren en verdere ontwikkeling en dan specialiseren
•    leren zelfstandig,individueel en in groep te werken
•    leren communiceren: assertiviteit, vragen als je iets niets begrijpt, doelstellingen van een gesprek
•    zelfredzaamheid: hulp durven en mogen vragen als je iets niet kan
•    realiteitszin en leren volhouden, het leven is niet makkelijk het gebeurt met vallen en opstaan
•    je eigen en andere hun beperkingen leren kennen en er aan leren werken
•    respect hebt voor anderen
•    je rechten en plichten kennen in de verschillende fases/rollen die je in je leven zal hebben
•    in type 2 onderwijs toezicht houden dat kinderen toch een basis kennis opdoen en niet enkel klaarstomen voor de arbeidsmarkt
•    onderwijs moet kinderen helpen om het maximum aan kennis te geven in het kunnen dat de kinderen hebben
•    blijvend leren en kennis vergaren: leren dat je up to date moet blijven in deze snel veranderende wereld
•    toepassingen, praktijkgerichtheid van theorie: betekenis van theorie: waarom?
•    loyaliteit ten opzichte van jezelf en andere
•    iedereen voor welke job dan ook moet kunnen lezen, schrijven en rekenen dit is een basis

Wat moet elke jongere op school meekrijgen om levenslang verder te kunnen leren?

•    zin en plezier in het leven om
◦    als mens te blijven groeien
◦    om het financieel goed te hebben
◦    sociaal geëngageerd te zijn
•    een brede kijk op de samenleving
•    een brede algemene basiskennis
•    besef dat volleerdheid niet bestaan
•    gelijke kansen dit is ook rekening houden met de financiële achtergrond van iedereen: scholen en leerkrachten geven alle kinderen gelijke kansen en houden met de schoolkosten  rekening dat er mensen in armoede leven
•    onafhankelijke testen voor schoolniveau, studiekeuze, gedragsmoeilijkheden
•    M-decreet zoveel en zo breed mogelijk toepassen om alle kinderen kansen te geven en kinderen/jongeren leren omgaan met elkaar
•    talen zijn in deze globale en super diverse wereld belangrijk: vroeg genoeg mee beginnen en geen taallessen maar lessen in een bepaalde taal zoals aardrijkskunde in Frans, geschiedenis in het Engels
•    erkennen van de taal en cultuur van de jongeren zelf, dit is immers een troef geen beperking
•    interessant zou zijn als er scholen zijn uit andere landen waar je in andere talen les kan volgen
een algemene brede kennis over wetenschappen, techniek, samenleving die meegaat met de tijd

meer dan 2 jaar geleden - Team Onsonderwijs.be. uit Vlaanderen