Bij jongeren blijft het verkeer een van de belangrijkste doodsoorzaken. Voor meer dan welke andere leeftijdscategorie is het dan ook van levensbelang dat we bijzondere aandacht hebben voor verkeers- en mobiliteitseducatie. De aandacht moet vooral gaan naar de ontwikkeling van veilig verkeersgedrag. Naast de kennis van de verkeersregels en de concrete toepassing ervan in de praktijk zijn attitudes doorslaggevend voor de manier waarop jongeren zich in het verkeer gedragen. Onveilige attitudes (minimaliseren van risico’s, zelfoverschatting, groepsdruk, …) leiden tot onveilig gedrag. Praktijkgerichte verkeerslessen zullen dus vooral gericht zijn op het beïnvloeden van die onveilige attitudes en ze ombuigen naar veilig verkeersgedrag. Concreet pleiten we ervoor om verkeers- en mobiliteitseducatie structureel in te bedden in het secundair onderwijs door het formuleren van zeer concrete competenties met voldoende aandacht voor zowel kennis, vaardigheden als attitudes;

bijna 3 jaar geleden - Luc - Dirk H-G. uit Mechelen

26 4 19 2 1